અમારી સાથે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા જોડાવ...

પરિપત્રો અને ઠરાવો

આ પેઇજ પર ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગને લગતા અગત્યના પરિપત્રો, ઠરાવો તેમજ તેને લગતા કાયદાઓ મુકવામાં આવ્યા છે. આ બધા પરિપત્રો તેમજ અન્ય સાહિત્યો માટે શિક્ષક મિત્રોને ઘણાબધા બ્લોગની તેમજ સરકારી વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડતી હતી. બધા શિક્ષક મિત્રોને અલગ અલગ વેબસાઇટ્સ તેમજ બ્લોગની મુલાકાત લેવી ન પડે તેવા ઉદેશ્યથી શિક્ષકો માટે અલગ અલગ સરકારી વેબસાઇટ્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી આ પેઇજ પર બધા જ પરિપત્રો / ઠરાવો એકસાથે મુકવામાં આવ્યા છે. મને આશા છે કે આ માહિતી શિક્ષણ જગત સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ માટે ખુબજ અગત્યની સાબિત થશે.


0 comments: